هیما سیستم 

شیمی / قانون گاز ها / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۰۹:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / مسائل و مفاهیم محلول ها / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۱۱:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۴ -شیمی دوازدهم نمودارهای پیشرفت واکنش - ستاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۵:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / ساختار لوییس / استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی / ادامه اسختار لوییس / استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۸:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۴ - شیمی دوازدهم - استاد اسماعیلی - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۳۹:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مقاطع مخروطی / استاد مقدم نیا /

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۱:۵۹:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ادامه مبحث آنالیز ترکیبی مهرتا مهر / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۰۱:۲۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ادامه احتمال / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۰۳:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۱۸:۲۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۱۹:۴۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - الکتریسیته - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۳۳:۱۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۳۴:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شمارش بدون شمردن/پایه دهم/ استاد انصاری قسمت دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۴۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شمارش بدون شمردن/پایه دهم/ استاد انصاری قسمت اول

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۴۸:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آمار تجربی استاد انصاری قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۵۰:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آمار تجربی استاد انصاری قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۵۲:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مفهوم حد/ استاد مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۲:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حد - حسابان یازدهم - استاد مقدم سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۳:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسابان یازدهم - استاد مقدم - پیوستگی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۳:۱۴:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه امواج الکترومغناطیس استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۸:۵۱:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - واحدهای دما - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۲۳:۲۷:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۲:۴۸:۲۳

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - الکتریسیته - استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۲:۵۶:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مشتق ناپذیر ها / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۰:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / تست زنی مبحث مشتق ناپذیر / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۲:۲۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / ارتباط بین نمودار ها f , f پریم / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۳:۲۳:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۲ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۳:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۶:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه الکتریسیته جاری استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۲۶:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه اتصال کوتاه و مدار تک حلقه استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۱:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه ادامه الکتریسیته جاری ۱ استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۴:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ترمودینامیک قسمت اول -استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۵:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک- پراش موج - استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۸:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم فصل گرما رسانش گرمایی استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۷:۰۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم فصل گرما انبساط و انقباض استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۹:۰۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - اصل ارشمیدوس و برنولی - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۱:۱۷:۰۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک -فشار (اصل پاسکال - قانون گازها) - استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۱:۳۰:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم- درک مطلب- پارت ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۳۷:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم-درک مطلب-پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۴۰:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه اول-مبحث ضبط حرکات-پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۵۳:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه اول-مبحث ضبط حرکات-پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۲:۵۷:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی-جلسه دوم-درک مطلب-پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۳:۰۰:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه تبادل گرمایی آب و یخ ، دما و دماسنج ها تا سر ترموکوپل R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۲۰:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / اصل پاسکال و قانون گازها / استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۳۱:۵۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک / اصل ارشمیدوس و برنولی / استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۶ ۰۲:۳۴:۵۲

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین زندگی دوازدهم درس پنجم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۱۸:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

دین و زندگی یازدهم درس دوم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۰:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس سوم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۲:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس چهارم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۴:۰۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دین و زندگی یازدهم درس پنجم و ششم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۲۵:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات / ادامه درس ۱۶ - ادبیات داستانی / استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۰:۳۷:۱۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات دهم - کل ترم دوم درس ۱۰ تا ۱۸ - استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۰۲:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی /درس ۱۷ و ۱۸ ادبیات دوازدهم/ استاد شاهین‌زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۳:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی / درس ۱۱ تا ابتدای ۱۷ ادبیات دوازدهم / استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۶:۳۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زیان فارسی / درس ۹ تا ۱۴ ادبیات یازدهم/ استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۱۸:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی درس ۱۵ تا ۱۷ ادبیات یازدهم استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۱:۲۲:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست یازدهم - ادامه فصل ۵ - استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۲:۰۰:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مهندسی ژنتیک/فصل ۷ زیست‌شناسی دوازدهم/دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۳:۴۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست / گفتار اول و دوم فصل ۷ تولید مثل زنان / دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۵:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست / گردش مواد / دکتر ظهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۷:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی یازدهم/تولیدمثل/ گفتار۳-۴ فصل هفتم/دکتر ظُهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۳:۲۹:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبحث معرفه و نکره / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۰۲:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبحث حرف اعراب / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۰۹:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / ساختار اعراب / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۱:۲۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / جمع مشتق / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۵:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مبتدا و خبر / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۷:۴۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مفعول مطلق / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۱۹:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / مستثنا / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۲:۵۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / حال / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۵:۲۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عربی / نواسخ افعال ناقصه / استاد واعظی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۷:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / مبحث تابع / استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۰:۲۹:۴۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دینی زندگی درس ۱۲ دهم و درس ۱ یازدهم استاد کریمی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۰۱:۱۶:۲۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شکست موج استاد مرادخان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۰۷:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - برهم نهی امواج - استاد مرادخان - سری ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۱۵:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دهم ترمودنامیک - استاد مرادخان - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۱۸:۲۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم- درس‌های ۱۰ تا ۱۲ اواسط کاوه دادخواه - دکتر احمدنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۴:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم- از درس ۱۰ نیمه دوم کتاب - دکتر احمدنیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۷:۱۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات یازدهم - درس ۱۵ تا ۱۸ - سری آخر- -استاد احمد نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۲۹:۱۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌‌شناسی گیاهی - فصل هشتم یازدهم (قسمت دوم)- دکترعمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۳۶:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی گیاهی یازدهم - فصل ۹ - دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۳۹:۳۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه فصل ۹ زیست‌شناسی یازدهم/دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۴۲:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست یازدهم -فصل ۵ استاد عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۰۲:۴۴:۳۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی - توابع - استاد خوانچه زر

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۱۸:۵۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد دهقان - القای مغناطیس-s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۲۶:۰۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک گازکامل استاد دهقان (s۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۲۸:۳۷

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک اتمی استاد دهقان (S۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۳:۰۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ساختار هسته - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۵:۰۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - فیزیک اتمی - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۳۷:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - ترمودینامیک فصل اخر دهم - استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۴۶:۵۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نيمه دوم فارسي دوازدهم قسمت اول - استاد سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۵۱:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات - گروه اسمی - دکتر سبطی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۸:۵۳:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - القاگرها - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۱:۱۰

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک - جریان متناوب - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۵:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک -اصل برنولی - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۷:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

فیزیک- فشار شار درمایعات - استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۱۹:۰۹:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۰:۲۹:۳۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: رایگان

تست هدف ۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۲:۳۸:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: رایگان

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۴۳:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۴۵:۰۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۳

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۲:۵۶:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فصل ۳ - شیمی دوازدهم - استاد درخشانی - سری ۴

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۳:۰۴:۰۵

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۱:۴۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ادامه مبحث احتمال استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۳:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه ادامه لگاریتم استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۰۲:۲۴:۴۳

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات تجربی / تابع لگاریتمی استاد مقدم‌نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۱:۴۸:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / حل تست های اضافی مبحث بیضی / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۲:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / تابع لگاریتمی / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۶:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / احتمالات / استاد مقدم نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۳۸:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم امواج الکترومغناطیس استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۲:۵۸:۴۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث بازتاب امواج الکترومغناطیسی استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۰:۱۹

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۲:۴۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه خازن و الکتریسیته ساکن استاد ذهبی قسمت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۴:۱۶

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم قانون شکست نور استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۰۸:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه شکست نور - فتو الکتریک استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۰۳:۱۰:۳۴

ارائه کننده: کنکور هدف۴

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادامه تبادل گرمایی آب و یخ ، دما و دماسنج ها تا سر ترموکوپل -استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۱۸:۲۰:۵۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی (S۴ر)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۵:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه آغاز گرما تا سر تعادل/استاد یحیوی(S۳-۵R)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۹:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه شکست نور/امواج الکترومغناطیسی/ منشور استاد یحیوی (S۳R)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۲:۱۰

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فشار (قسمت اول) تا سر اصل پاسکال/ استاد یحیویR

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۵:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترموکوپل (قسمت اول) ، توضیحات تکمیلی گرما ، استاد یحیوی R

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۰۰:۵۰:۴۴

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست هدف

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۱۷:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شدت صوت/تراز شدت صوت/اثر دوپلر (s۱) استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۳۹:۰۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی (s۲)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۸:۴۸:۲۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ادامه شکست نور/امواج الکترومغناطیسی/ منشور استاد یحیوی (S۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۵:۲۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه آغاز گرما تا سر تعادل/استاد یحیوی(S۳-۵)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۰۸:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه گرما (دمای تعادل، مبادله گرمایی آب و یخ)/ استاد یحیوی (S۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۲۵:۰۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک فشار (قسمت اول) تا سر اصل پاسکال/ استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۳۲:۵۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ترموکوپل (قسمت اول) ، توضیحات تکمیلی گرما ، استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۳۶:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه پتانسیل الکتریکی و میدان الکتریکی یکنواخت استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۴۹:۴۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی پایه توابع نمایی و لگاریتمی استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۱۹:۵۶:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی بهینه سازی / استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۲۵:۱۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ۱۳۹۸-۱۲-۱۷ استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۰:۲۷:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربرد مشتق قسمت اول- استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۲۹:۴۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربرد مشتق قسمت دوم- استاد حیدری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۲۰:۳۱:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی کاربردهای مشتق جلسه دوم قسمت اول استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۴:۵۸:۳۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم اثر دوپلر و بازتاب امواج استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۵:۱۲:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک دوازدهم ادامه مبحث صوت استاد ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۱۵:۱۹:۴۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست ذهبی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۰:۳۶:۳۸

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ذهبی ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۱:۱۶:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ذهبی۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۱:۵۷:۱۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عمارلو۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۲:۲۱:۲۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

عمارلو۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۱۳:۱۳:۳۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست هدف ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۲۰:۱۰:۱۴

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

فیزیک صوت استاد شهریاری (S۳)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۸:۰۶:۰۳

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک شکست استاد شهریاری (S۵)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۸:۱۷:۰۲

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۲۳ جلسه سوم دوره DBA۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۲۰:۲۲:۰۷

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست imp

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰۱:۱۵:۲۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

زیست استاد عمارلو جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۲:۰۱:۱۷

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تست ipm۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۴:۳۴:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: رایگان

ادبیات-استاد احمدیان-s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۰۱:۳۱

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی-استاد خوانچه زر- ادامه مبحث قدر مطلق-S۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۵:۲۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی / توابع نمایی و لگاریتمی / استاد خوانچه زر-S۳

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۱۸:۵۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات-جلسه دوم - استاد احمدنیا S۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۶:۵۵:۰۴

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست فصل هفتم پایه یازدهم استاد عمارلو s۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۷:۰۷:۵۶

ارائه کننده: کنکور هدف۳

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ، کاربرهای مشتق ، استاد ملاک پور

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۲۷:۳۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زبان فارسی دکتر سبطی جلسه اول

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۶:۵۲:۱۱

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد یحیوی جلسه اول قسمت اول آموزشگاه رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۷:۳۳:۱۶

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک استاد یحیوی جلسه اول قسمت دوم آموزشگاه رزمندگان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۱:۲۸

ارائه کننده: آموزشگاه رزمندگان اصفهان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی ، کاربرهای مشتق ، استاد ملاک پور (جلسه دوم)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۱۱:۲۸

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک بازتاب استاد شهریاری (s۴)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۸:۴۹:۳۲

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه s۱/ استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۹:۵۲:۱۴

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۰۲:۴۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۱

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۲۶:۲۳

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک : نوسان و موج استاد ذهبی پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰۰:۲۹:۲۰

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۰:۴۱:۵۹

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۸-۱۲-۱۲ استاد یحیوی - فیزیک پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۰۰:۴۶

ارائه کننده: کنکور هدف ۲

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک پایه / استاد ذهبی / الکتریسیته ساکن

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۵:۳۳:۳۸

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازتاب امواج/قوانین بازتابش/شکست تا ابتدای تیغه متوازی‌السطوح /استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۰۹:۵۶

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۱۳۹۸-۱۲-۱۲ استاد یحیوی - فیزیک پارت ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۰:۱۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۲:۲۵:۲۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۱۳:۲۴:۲۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی ۱۱ / محلول ها قسمت اول / استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳:۳۰:۲۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی /درس ۱۷ و ۱۸ ادبیات دوازدهم/ استاد شاهین‌زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۳:۳۵:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زبان فارسی / درس ۱۱ تا ابتدای ۱۷ ادبیات دوازدهم / استاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۳۹:۰۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ادبیات و زیان فارسی / درس ۹ تا ۱۴ ادبیات یازدهم/ استاد شاهین زاد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۳:۴۳:۲۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیست‌شناسی یازدهم/تولیدمثل/ گفتار۳-۴ فصل هفتم/دکتر ظُهریان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۴۶:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی یازدهم/ استوکیومتری/ استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳:۵۹:۲۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ترموشیمی استاد اسماعیلی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۰۴:۱۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درس ۱۲و۱۳و۱۴ ادبیات فارسی دکتر احمدنیا پایه دوازدهم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۴:۰۷:۵۳

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزک کنکور/طیف اتمی استاد قزوینیان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۱۶:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات‌تجربی کنکور/مبحث معادله دایره/استاد مقدم‌نیا

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۲۰:۲۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فیزیک کنکور/امواج الکترومغناطیس/ استاد فرید شهریاری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۹ ۱۴:۲۵:۳۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نیمه دوم فصل ۶ زیست‌شناسی دوازدهم/ دکتر عمارلو

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۲۸:۱۱

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریاضی دهم/ قدرمطلق( قسمت اول)/ استاد خوانچه‌زر

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۸ ۱۴:۳۳:۳۵

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رفع ابهام صفر/صفرم استاد عطاری مقدم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۴:۵۹:۵۹

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مبحث پلیمر استاد مصلایی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۵:۰۳:۵۲

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مغناطیس استاد دهقان

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۷ ۱۵:۰۶:۳۰

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۱۲ فیزیک : استاد یحیوی

زمان رویداد:

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

وبینار چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۹۹

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۰:۰۰

ارائه کننده: آموزشگاه بازارسازان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قانون ضرب احتمال -ریاضی یازدهم استاد انصاری

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۱۶:۱۳:۵۷

ارائه کننده: آموزشگاه علمی هدف

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

همایش شرکت فارسا ، شهر یزد

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲ ۱۶:۲۵:۳۴

ارائه کننده: فارسا اورگانیک

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۲-۰۱ جلسه دوم دوره DBA

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۲ ۰۷:۴۷:۴۸

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۱-۲۱ جلسه ششم تحلیل تکنیکال دکتر شیرازی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳:۳۰:۱۹

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ارتباط موثر ۲

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۵:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه ازهار شیراز

قیمت: از ۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۱-۱۸ جلسه اول دوره DBA (مهارت های ارتباطی و زبان بدن)

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰۸:۱۶:۰۳

ارائه کننده: دانشگاه تهران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۱-۱۴ جلسه پنجم تحلیل تکنیکال دکتر شیرازی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۹:۵۴

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازپخش جلسات اول و دوم دوره معامله گری به روش Price Action

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۳:۳۰:۲۸

ارائه کننده: موسسه محمد حسینی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه تکمیلی ۱۳۹۸ جلسه دوم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۲/۱ ۰۸:۰۰:۰۰

ارائه کننده: علی ترقی جاه

قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۱-۰۷ جلسه چهارم تحلیل تکنیکال دکتر شیرازی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۷ ۱۶:۴۹:۲۹

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۳۰ جلسه سوم تحلیل تکنیکال دکتر شیرازی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۶:۲۵:۱۴

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه با کفش کودکم

کارگاه با کفش کودکم

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۴ ۰۹:۰۰:۰۰

ارائه کننده: موسسه هم نوا

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ ریال

فارسا اورگانیک

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳:۰۹:۲۹

ارائه کننده: فارسا اورگانیک

قیمت: رایگان

۱۳۹۸-۱۰-۱۹ جلسه اول کلاس زیست دکترصادقی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰۸:۲۰:۳۶

ارائه کننده: مهندس صادقی مدرس زیست

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۲۰ جلسه دوم کلاس زیست دکترصادقی

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰۸:۲۶:۵۱

ارائه کننده: مهندس صادقی مدرس زیست

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۳۹۸-۱۰-۰۹ جلسه اول تحلیل تکنیکال

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۱۰/۹ ۱۵:۰۰:۴۰

ارائه کننده: رضا شیرازی

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگاه موفقیت

زمان رویداد: ۱۳۹۸/۷/۱۹ ۰۹:۱۷:۵۲

ارائه کننده: دانشگاه صنعتی شریف- آکادمی شریف رایان

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما