۱۴۰۰-۰۷-۲۹ جلسه پنجاه و نهم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۲۹ ۱۴:۴۸:۳۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۲۲ جلسه پنجاه و هشتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۲۲ ۱۱:۲۷:۱۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه پنجاه و هفتم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۲:۰۶

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه سی و پنجم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۴:۵۵

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ جلسه سی و ششم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۸ ۱۰:۰۷:۴۲

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۱ جلسه پنجاه و ششم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۴۷:۳۹

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۱ جلسه سی و سوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۵۶:۴۶

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۷-۰۲ جلسه سی و جهارم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۱:۵۹:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۵ جلسه پنجاه و پنجم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۵:۳۳:۳۰

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۵ جلسه سی و یکم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۵ ۱۵:۳۸:۵۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۲۶ جلسه سی و دوم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۲۶ ۱۵:۴۲:۲۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه سی و چهارم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۲:۵۰:۱۴

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه سی ام دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۳:۱۲:۴۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ جلسه پنجاه و چهارم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۸ ۱۳:۱۴:۵۲

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱جلسه بیست و نهم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۰۰:۴۱:۱۸

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱ جلسه سی و سوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۰۰:۴۹:۲۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۱۱ جلسه پنجاه و سوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۲۱:۰۸:۰۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۰۴ جلسه سی ودوم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۴ ۱۰:۵۵:۱۳

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۶-۰۴جلسه بیست وهشتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۶/۴ ۱۱:۰۱:۲۰

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۵-۱۴جلسه ی بیست و هفتم دوره mba۲۵

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۳۸:۰۹

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۴۰۰-۰۵-۱۴ جلسه پنجاه ودوم دوره mba۲۳

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۵۱:۵۷

ارائه کننده: mba۲۳

قیمت: رایگان

1400-05-14 جلسه بیست و نهم دوره mba24

۱۴۰۰-۰۵-۱۴ جلسه بیست و نهم دوره mba۲۴

زمان رویداد: ۱۴۰۰/۵/۱۴ ۱۲:۵۷:۰۷

ارائه کننده: بخشی۲

قیمت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

صفحه نخست ورود کاربران ثبت نام درباره ما مشتریان رویدادها قوانين و مقررات ثبت شکایات راهنمای سایت اخبار تماس با ما